Klauzula Rodo

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przekazanych poprzez formularz rejestracyjny (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Stryve CEE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 17/303, 01-445 Warszawa („Administrator”).

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest zawarcie i realizacja umowy uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Administratora  (świadczenie usługi webinaru drogą elektroniczną) – na podstawie 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub dochodzenia lub odpierania roszczeń z niej wynikających będą przetwarzane przez cały czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu mogą być przetwarzane przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić prawidłową realizację umowy, bądź jej zawarcie.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  1. a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
  2. b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa,
  3. c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. d) prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się wykorzystując w tym celu adres siedziby Administratora.