Blogs

It Is Time for a Chief Information Security Officer at the Top Table

Back

Why have a Separation of Responsibility?

In the past, cybersecurity was the responsibility of the IT department in a company. So, why when training your IT department is more cost-effective, should a company invest in a CISO? Well, while it is imperative that your IT department is cybersecurity aware, cybercrime is becoming such an issue that it needs to be somebody’s daily job to proactively police security in any business. Security is as integral to the functioning of a business, as sales or marketing are, and can no longer be overlooked and underestimated. The role of a CISO is as important as that of a CTO or CFO and, consequently, they need to be also sitting beside them at the top table.

The Solution – A Virtual CISO, VCISO.

Although the role of a CISO is crucial to the success of a business, we do recognise the high cost that appointing a CISO involves. Consequently, we have developed a service that allows businesses to employ a virtual CISO. A VCISO carries out the same role as a traditionally appointed CISO, however at a much lower cost. The benefits of this make it a worthwhile consideration for all companies that value cybersecurity. Not only does a VCISO reduce costs but they allow flexible working times and days to suit your company’s needs. A VCISO brings results and ensures that all operations are running smoothly without placing pressure on company finances. It is the ideal way to improve your company’s cybersecurity and reduce vulnerability to attacks.

Summary

It is abundantly clear that with cybercrime on the rise, and your company’s profits and reputation on the line, that cybersecurity needs to be taken more seriously. It is essential that companies have a CISO at the top table because without one your company is vulnerable to attack. The cost of a cyberattack is too great to be overlooked. In the words of Stephane Nappo, Global Head of Information Security for Société Générale International Banking and Finance Services, “It takes 20 years to build a reputation and a few minutes of cyber-incident to ruin it.”

Dlaczego podział odpowiedzialności?

Kiedyś za cyberbezpieczeństwo odpowiadał dział IT w firmie. Dlaczego więc, skoro szkolenie działu IT jest bardziej opłacalne, firma powinna inwestować w CISO? Cóż, chociaż konieczne jest, aby Twój dział IT był świadomy cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczość staje się takim problemem, że proaktywne nadzorowanie bezpieczeństwa w każdej firmie musi być czyjąś codzienną pracą. Bezpieczeństwo jest tak samo integralną częścią funkcjonowania firmy, jak sprzedaż czy marketing, i nie można go dłużej pomijać i lekceważyć. Rola CISO jest równie ważna jak CTO czy CFO, dlatego też musi siedzieć obok nich przy górnym stole.

Rozwiązanie — wirtualny CISO, VCISO.

Chociaż rola CISO jest kluczowa dla sukcesu firmy, zdajemy sobie sprawę z wysokich kosztów związanych z powołaniem CISO. W związku z tym opracowaliśmy usługę, która umożliwia firmom zatrudnienie wirtualnego CISO. VCISO pełni tę samą rolę, co tradycyjnie mianowany CISO, jednak po znacznie niższych kosztach. Korzyści płynące z tego sprawiają, że warto rozważyć tę opcję dla wszystkich firm, które cenią sobie cyberbezpieczeństwo. VCISO nie tylko obniża koszty, ale umożliwia elastyczne godziny i dni pracy, aby dopasować je do potrzeb Twojej firmy. VCISO przynosi efekty i gwarantuje, że wszystkie operacje przebiegają płynnie bez wywierania presji na finanse firmy. To idealny sposób na poprawę cyberbezpieczeństwa Twojej firmy i zmniejszenie podatności na ataki.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem cyberprzestępczości oraz zagrożeniem zysków i reputacji Twojej firmy, cyberbezpieczeństwo należy traktować poważniej. Istotne jest, aby firmy miały CISO na najwyższym szczeblu, ponieważ bez niego Twoja firma jest narażona na ataki. Koszt cyberataku jest zbyt duży, aby go przeoczyć. Jak mówi Stephane Nappo, globalny dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w Société Générale International Banking and Finance Services: „Trzeba 20 lat, aby zbudować reputację, a kilka minut cyberincydentu, aby ją zrujnować”.

Do you have 5 minutes for a quick chat?